Historický prierez začiatku zariadenia MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
História vzniku zariadenia MEDIK-M, n.o.

Prirodzenú nutnosť potreby ďalšieho zariadenia sociálnych služieb v regióne Martin vynútili neustále zvyšujúce sa demografické počty starších obyvateľov t.j. seniorov v Martinskom regióne vzhľadom na celkový počet mladých ľudí. V tom čase v regióne existovalo len niekoľko podobných zariadení ktoré mali dlhé zoznamy čakateľov v poradovníku na poskytnutie požadovanej sociálnej služby. Niekedy v období približne na konci roku 2009 vznikla myšlienka skutočnej potreby vybudovať v regióne mesta Martin zariadenie sociálnych služieb. Bolo potrebné nájsť vhodné priestory pre zariadenie sociálnych služieb a ako najvhodnejšie sa ukázali priestory bývalej škôlky kde boli predtým umiestnené deti trpiace respiračnými chorobami. Zároveň bolo potrebné splniť všetky legislatívne podmienky prevádzkovania zariadenia sociálnych služieb. Doteraz to bolo miesto ktoré skoro 10 rokov devastovali svojim pobytom bezdomovci a iné asociálne živly, pričom za ten čas objekt prirodzene musel nevyhnutne schátrať. Po dlhých rokovaniach s mestom Martin boli príslušné budovy s pozemkami uznesením poslancov mestského zastupiteľstva mesta Martin č.174/11 odpredané úspešnému podnikateľovi Milanovi Matiovi, súčasnému riaditeľovi zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. ktorý sa zaviazal budovy na svoje náklady zrekonštruovať a dať do užívania pre potreby klientov-seniorov ktorí budú umiestnení v zariadení sociálnych služieb. Záväzok ktorý si podnikateľ Milan Matia vytýčil bol splnený a dňa 21.12.2011 bol slávnostne odovzdaný Blok A do užívania primátorom mesta Martin Mgr. art. Andrejom Hrnčiarom. Kapacita zariadenia MEDIK-M, n.o. je 47 lôžok v zariadení pre seniorov a 40 miest pre klientov v ambulantnej forme. K dnešnému dňu 11.02.2021 máme naplnený stav t.j. 47 klientov v zariadení pre seniorov s celoročným pobytom a 40 klientov umiestnených v ambulantnej forme.

Symbolické strihanie pásky pri slávnostnom otváraní zariadenia zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. samotným riaditeľom MEDIK-M, n.o. Milanom Matiom s primátorom mesta Martin Mgr. art. Andrejom Hrnčiarom.

Návrat na obsah