Legislatíva sociálnych služieb - zákonné úpravy - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Legislatívne znenie a aktuálne právne úpravy v oblasti sociálnych služieb

Aktuálne legislatívne znenia a úpravy zákonov o sociálnych službách.

 • Zákon č. 460/1992 Z. z, Ústava Slovenskej republiky.

 • Zákon č. 576/2004 Z. z., Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Zákon č. 580/2004 Z. z., Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (viď. V. časť - ADOS).

 • Zákon č. 447/2008 Z. z., o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Zákon č. 448/2008 Z. z., o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 • Úplné znenie zákona č. 448/2008 Z. z., o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • Vyhláška č. 109/2009 Z. z., Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb.

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

 • Všeobecne záväzné nariadenie VZN č. 78 mesta Martin o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin so zapracovanými dodatkami č. 1 až č. 3, dodatok č. 4 k VZN č. 78 ktorý je účinný od 17.8.2013.
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných činností.

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010. Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných činností.

 • Vyhláška č. 244/2011 Z. z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 109/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci.

 • Zákon č. 551/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Nález č. 332/2010 Z. z., Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. mája 2010 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení čl. I § 8 ods. 2 písm. d) v časti „ak obec nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa písmen a) až c)“ a čl. I § 8 ods. 3 písm. d) v časti „ak vyšší územný celok nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa písmen a) až c)“ zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov s čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 13 ods. 4 a čl. 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
 • Zákon č. 180/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
 • Zákon č. 50/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 122/2013 Z. z., Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon č. 136/2014 Z. z., úplné znenie, ktorým sa mení zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • Vyhláška č. 164/2013 Z. z., Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.

 • Zákon č. 84/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
 • Vyhláška č. 337/2013 Z. z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín.
 • Zákon č. 485/2013 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
 • Zúčtovanie finančných príspevkov za sociálne služby pre rok 2013 - metodické usmernenie si môžete pozrieť tu, alebo na http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/poskytovanie-financnych-prispevkov/zuctovanie-financnych-prispevkov-socialne-sluzby-2013/, príloha č. 1 a príloha č. 2 k vyúčtovaniu sociálnej služby. Podrobné príklady zúčtovania finančných príspevkov za sociálne služby sú uvedené na tejto stránke v záložke "FAQ - Príklady výpočtu".

 • Vyhláška č. 117/2014 Z. z. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorou  sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej  republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii  bezpečnostných opatrení.
 • Zákon č. 185/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon č. 219/2014 Z. z., o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (novelizuje zákon č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní, č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).
 • Zákon č. 376/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 375/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Bližšie informácie nájdete na http://www.employment.gov.sk/sk/legislativa/socialna-pomoc-podpora/, alebo na www stránke http://www.zbierka.sk.


Upozornenie:

Vyššie uvedené zákony nemusia obsahovať všetky legislatívne úpravy ako aj úplné znenie príslušného zákona. Elektronická forma VZN mesta Martin má iba informatívny charakter, originálne znenia jednotlivých VZN môžte získať v informačnej kancelárii MsÚ Martin. Informácie na tel: +421-(0)-43-4204277, +421-(0)-43-4204287.

Posledná aktualizácia www stránok bola vykonaná dňa 11.02.2021.

FAQ (Frequently asked questions) - často kladené otázky


Môže sa klientovi začať poskytovať sociálna služba v zariadení pre seniorov, ak je odkázaný na pomoc inej osoby v V. a VI. stupni, ale má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb?

Sociálnu službu v zariadení pre seniorov možno poskytovať, len ak má občan vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov. Ak už má klient vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb, ale napriek tomu má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, je potrebné, aby požiadal obec, v ktorej má trvalý pobyt, o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov. Klient sa môže ocitnúť v rôznych životných situáciách a v súlade so zákonom o sociálnych službách môže požiadať o posúdenie odkázanosti na viacero druhov sociálnych služieb. Preto fyzická osoba môže mať vydané súčasne rozhodnutie napr. na opatrovateľskú službu, zariadenie pre seniorov aj domov sociálnych služieb.
Ako odkázanosti občana v rámci konania o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb už rozhodoval príslušný vyšší územný celok, zákon o sociálnych službách umožňuje obci (§92 ods. 8) použiť v konaní o odkázanosti na sociálnu službu ako podklad pre vydanie svojho rozhodnutia aj posudok vydaný vyšším územným celkom. To znamená, že v takomto prípade obec nemusí opätovne vykonávať posudkovú činnosť a vydáva len rozhodnutie o odkázanosti na zariadenie pre seniorov.

Ak má klient vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, jeho stupeň odkázanosti je II. alebo III. a je zaradený do poradovníka čakateľov môže sa mu začať poskytovať sociálna služba v zariadení pre seniorov?

Aj na fyzickú osobu, ktorá je zaradená do poradovníka čakateľov na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov na základe právoplatného rozhodnutia a jej stupeň odkázanosti je II. alebo III. sa vzťahuje ustanovenie §110c ods. 2. To znamená, že táto fyzická osoba už nespĺňa podmienky odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, ale bez potreby ďalšieho posudzovania a rozhodovania spĺňa podmienky odkázanosti na opatrovateľskú službu, na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári. V rámci poskytovania sociálneho poradenstva a v záujme informovanosti takýchto klientov odporúčame poskytovateľom, aby čakateľov písomne informovali o tom, že nespĺňajú podmienky pre prijatie do zariadenia pre seniorov, čo má za následok ich vyradenie z poradovníka čakateľov, ale aj o možnosti žiadať o poskytnutie opatrovateľskej služby, sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári bez potreby ďalšieho posúdenia. Zároveň je vhodné týchto klientov informovať o možnosti podať si opätovne žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov v prípade zhoršenia zdravotného stavu.

Ak sa klientovi začne poskytovať sociálna služba ako
"samoplatcovi", t.j. bez posúdenia (v súlade s §51a) môže takýto klient aj v priebehu poskytovania sociálnej služby požiadať príslušnú obec alebo VÚC o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu?

Klient môže príslušnú obec alebo VÚC kedykoľvek požiadať o posúdenie odkázanosti na vybraný druh sociálnej služby, bez ohľadu na to, či sa mu už sociálna služba poskytuje alebo nie. Chceli by sme upozorniť, že poskytovanie sociálnej služby bez posúdenia odkázanosti na sociálnu službu podľa §51a však nie je možné stotožňovať s bezodkladným poskytovaním sociálnej služby podľa §8 ods. 6 zákona o sociálnych službách. Ak poskytovateľ začne poskytovať sociálnu službu bezodkladne z dôvodov uvedených v §8 ods. 6 pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, t.z., že konanie o odkázanosti ešte nebolo začaté, je potrebné, aby klient obratom požiadal príslušnú obec alebo VÚC o posúdenie odkázanosti na ten druh sociálnej služby, ktorá sa mu bezodkladne začala poskytovať.

Je možné poskytovať sociálnu službu v zariadení pre seniorov aj z iných vážnych dôvodov, tak ako to bolo do 1.3.2012 podľa §35 ods. 1 písm. b)?

Novelou zákona o sociálnych službách účinnou od 1.3.2012 sa nezrušila možnosť poskytovať sociálnu službu v zariadení pre seniorov aj z iných vážnych dôvodov podľa §35 ods. 1 písm. b). Z uvedeného vyplýva, že v praxi sa naďalej budú vyskytovať prípady, keď klient prijatý do zariadenia pre seniorov z vážnych dôvodov, nebude odkázaný na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy a nebude mať stupeň odkázanosti IV. až VI.

Neobsadené miesto na účely poskytovania finančného príspevku z účelovej dotácie MPSV
aR.
Považuje sa neprítomnosť klienta v zariadení sociálnych služieb napr. z dôvodu jeho hospitalizácie alebo návštevy rodiny, ktorá trvá viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, za neobsadené miesto s povinnosťou vrátenia finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa §71 ods. 6 alebo §78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách?


Za neobsadené miesto v zariadení sociálnych služieb na účely poskytovania finančného príspevku (konkretizované aj v článku IV bodu 4.2 písm. d) zmluvy, ktorú uzatvára obec s MPSV
aR) sa nepovažuje miesto, v rámci ktorého sa neposkytuje prijímateľovi sociálnej služby sociálna služba v zariadení sociálnych služieb v čase jeho neprítomnosti (napr. z dôvodu hospitalizácie v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti), ak naďalej existuje právny titul „užívania miesta“, resp. poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb prijímateľovi sociálnej služby, a to na základe platnej a účinnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa §74 zákona o sociálnych službách. Čas neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby, resp. dĺžka jeho hospitalizácie sú v tomto prípade na účely poskytovania finančného príspevku (konkretizované aj článku IV. bodu 4.2 s poukazom na body 4.4 a 4.5 zmluvy medzi obcou a MPSVaR) irelevantné, t.z., že za čas takejto neprítomnosti nie je povinný verejný ani neverejný poskytovateľ vrátiť alikvotnú časť finančného príspevku MPSVaR.

Podľa zmluvy o poskytnutí finančného príspevku medzi MPSV
aR SR a obcou sa za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb považujú miesta, ktoré nie sú obsadené prijímateľom sociálnej služby viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, a to od vzniku tohto neobsadenia. Ako sa neobsadenosť miest posudzuje pri zariadení sociálnych služieb typu nocľaháreň?

Vzhľadom na špecifickosť poskytovania sociálnej služby v nocľahárni (lôžko nie je viazané na konkrétneho klienta, zmluvu je možné uzavrieť aj ústne) je potrebné neobsadenosť miest na účely vyúčtovania finančného príspevku podľa §71 odsek 6, §78a zákona o sociálnych službách posudzovať nasledovne:
Poskytovateľ tejto sociálnej služby vedie za každý deň evidenciu obsadenosti lôžok, bez potreby evidencie osobných údajov klientov. Z nej bude vyplývať aj počet lôžok, ktoré v danom dni neboli obsadené. Na základe takto zisteného počtu neobsadených miest, poskytovateľ zisťuje, či pre dané neobsadené miesta uplynula alebo neuplynula 30 dňová lehota, nakoľko za neobsadené miesto sa považuje až miesto, ktoré nebolo obsadené viac ako po sebe nasledujúcich 30 dní. Takto zistené neobsadené miesta sa zisťujú za celé obdobie poskytovania finančného príspevku (napr. za 10 mesiacov), nie mesačne a na konci zúčtovacieho obdobia sa tieto miesta spočítajú a pri zúčtovaní poskytovateľ sociálnej služby vráti pomernú časť príspevku zodpovedajúcu počtu neobsadených miest za dané obdobie.

Ak výška finančného príspevku podľa §71 ods. 6, ktorý poskytuje MPSV
aR SR zariadeniu zriadenému alebo založenému obcou, nepostačuje na pokrytie ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľa a klienti nemajú dostatočný príjem na pokrytie týchto nákladov, môže obec alebo zariadenie zriadené obcou žiadať inú obec alebo VÚC, v ktorej má klient trvalý pobyt o uhradenie rozdielu medzi finančných príspevkom a sumou ekonomicky oprávnených nákladov po odpočítaní sumy úhrady zaplatenej klientom?

Novelou zákona o sociálnych službách bola z ustanovenia §71 ods. 6 a §80 písm. h) a §71 ods. 7 a §81 písm. h) vypustená pôsobnosť obce a vyššieho územného celku uhrádzať ekonomicky oprávnené náklady obci alebo zariadeniu zriadenému alebo založenému obcou, v ktorom obec alebo vyšší územný celok zabezpečil poskytovanie sociálnej služby. Z uvedeného vyplýva, že podľa zákona účinného od 1.3.2012 nie je možné požadovať od obce alebo vyššieho územného celku úhradu ekonomicky oprávnených nákladov za zabezpečenie sociálnej služby a to ani v prípade, že finančný príspevok poskytnutý MPSV
aR SR nepostačuje na pokrytie ekonomicky oprávnených nákladov po odpočítaní sumy úhrady od klienta. Všetky zariadenia sociálnych služieb zriadené alebo založené obcou bude možné financovať len spôsobom upraveným v ustanovení §71 ods. 6 a §78b novely zákona o sociálnych službách a z vlastných zdrojov príslušnej obce, tak ako to doteraz väčšina obcí realizovala.

Je potrebné, aby po 1.3.2012 obec uzatvárala s neverejným poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o zabezpečení sociálnej služby pre jej obyvateľa, napriek tomu, že mu už nebude poskytovať finančné príspevky z vlastných zdrojov a to aj v tých prípadoch, ak neverejný poskytovateľ poskytuje sociálnu službu na území inej obce ? Môže neverejný poskytovateľ poskytovať klientovi sociálnu službu aj bez zmluvy o zabezpečení sociálnej služby s obcou?

Podľa nášho právneho názoru povinnosť obce zabezpečiť príslušnú sociálnu službu pre svojho občana (podľa trvalého pobytu), t.j. sociálnu službu, ktorá patrí do jej vecnej pôsobnosti, nebola novelou zákona o sociálnych službách dotknutá. Z uvedeného dôvodu, ak občan požiada obec o zabezpečenie sociálnej služby u vybraného poskytovateľa (nie je rozhodujúce, kde poskytovateľ sociálnu službu poskytuje), obec je v súlade s ustanovením §8 ods.8 zákona o sociálnych službách povinná uzatvoriť zmluvu o zabezpečení poskytovania sociálnej služby. Keďže táto zmluva nie je formalizovaná, obec môže uzatvoriť túto zmluvu napr. aj prostredníctvom emailu. Napriek skutočnosti, že sociálnu službu bude zabezpečovať obec, kde má klient trvalý pobyt, o finančný príspevok podľa §78a zákona o sociálnych službách bude neverejný poskytovateľ žiadať obec, v ktorej sociálnu službu poskytuje.
Ak sa však klient obráti na neverejného poskytovateľa sociálnej služby so žiadosťou o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby priamo (bez žiadosti obce o zabezpečenie sociálnej služby), nie je potrebné, aby poskytovateľ uzatváral s obcou zmluvu o zabezpečení sociálnej služby. Napriek neuzatvoreniu zmluvy o zabezpečení sociálnej služby, za predpokladu splnenia všetkých podmienok ustanovených v §78a, takémuto poskytovateľovi vznikne nárok na finančný príspevok, nakoľko tento nie je podmienený zabezpečením sociálnej služby zo strany príslušnej obce. Povinnosť obce rozhodovať o odkázanosti svojho občana na sociálnu službu na základe jeho žiadosti však nezaniká (§80 písm. c)) a obec nemôže odmietnuť vydať rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
Podotýkame, že vyššie uvedený režim zabezpečenia sociálnej služby sa vzťahuje aj na vyšší územný celok a to napriek tomu, že vyšší územný celok nebude poskytovať finančné príspevky a ani refundovať ekonomicky oprávnené náklady poskytovateľovi.
Zároveň je potrebné uviesť, že podľa §95 ods.7 zákona o sociálnych službách je neverejný poskytovateľ povinný predkladať príslušnej obci alebo VÚC štvrťročne evidenciu prijímateľov sociálnej služby a tak sa obec alebo VÚC, v ktorej ma klient trvalý pobyt, dozvie, ktorý poskytovateľ poskytuje sociálnu službu pre jeho obyvateľa, a to aj vtedy, ak obec alebo VÚC o zabezpečenie sociálnej služby nepožiadala.

Ak výška finančného príspevku podľa §78a, ktorú bude poskytovať MPSV
aR SR, nepostačuje na pokrytie ekonomicky oprávnených nákladov neverejného poskytovateľa a klienti nemajú dostatočný príjem na pokrytie týchto nákladov, môže neverejný poskytovateľ žiadať obec, v ktorej má klient trvalý pobyt o uhradenie rozdielu medzi finančných príspevkom a sumou ekonomicky oprávnených nákladov po odpočítaní sumy úhrady zaplatenej klientom?

Podľa zákona o sociálnych službách účinného od 1.3.2012 je možné poskytovať neverejnému poskytovateľovi len finančný príspevok podľa §78a a to vo výške určenej podľa prílohy č. 8. Nie je možné požadovať od obce doplatenie rozdielu medzi výškou dotácie a ekonomickými nákladmi poskytovateľa v prípade nepostačujúcej úhrady zo strany klienta, nakoľko zákon o sociálnych službách takéto uhrádzanie rozdielu obci neustanovuje.

Na základe čoho bude obec poskytovať finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi z finančných prostriedkov poskytnutých z MPSV
aR SR?

Ak neverejný poskytovateľ podal obci v termíne od 1.3.2012 do 31.3. žiadosť podľa prílohy č. 8 novely zákona o sociálnych služieb a následne najneskôr do 31.3.2012 túto žiadosť obec postúpi ministerstvu, MPSV
aR SR poskytne obci finančné príspevky na financovanie tohto neverejného poskytovateľa, vo výške podľa prílohy č. 6 novely zákona o sociálnych službách. Obec je povinná najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia finančných prostriedkov od MPSVaR SR poskytnúť finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi. Pokiaľ ide o vzťah medzi obcou a neverejným poskytovateľom, v ustanovení §80 písm. k) novely zákona o sociálnych službách je zakotvená povinnosť obce poskytnúť finančný príspevok podľa §78a na základe písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu (§51 Občianskeho zákonníka). V tejto nepomenovanej zmluve si obec a neverejný poskytovateľ dohodnú aj podmienky zúčtovania príspevku.

V prípade, že sa vami požadovaná informácia tu nenachádza skúste kliknúť tu.

Metodické usmernenie k výpočtu výšky vrátených finančných prostriedkov z
neobsadených miest v zariadeniach sociálnych služieb za rok 2015.

Príklad 1:
V zariadení opatrovateľskej služby, resp. v zariadení pre seniorov nebolo obsadené miesto od 1.januára 2015 do 10.mája 2015, 11.mája 2015 bolo obsadené prijímateľom sociálnej služby (ďalej len „prijímateľ“).
Zariadenie vrátilo k 10. aprílu 2015 na príslušný účet ministerstva v zmysle článku IV bodu 4.6 zmluvy finančný príspevok za neobsadené miesto v trvaní celého štvrťroka (január, február, marec), t.j. 320€ x 1 miesto x 3 mesiace=960€.
Miesto však nebolo obsadené až do 10. mája 2015, t.j. ďalších 40 dní, za ktoré je pri zúčtovaní finančného príspevku na rozpočtový rok 2015 najneskôr do 31.marca 2016 povinnosť pomernú časť finančného príspevku vrátiť.
Výpočet pomernej časti finančného príspevku, ktorú je potrebné v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2015 do 31.marca 2016 vrátiť, bude nasledovný:
Suma na 1 miesto/1 deň v ZOS , resp. ZpS : (320€ x 12mesiacov)/365dní=10,52€/1 miesto/1 deň.
Miesto nebolo obsadené 40 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 40 dní v rámci zúčtovania do 31.marca 2016 je: 10,52€/1miesto/1 deň x 1 miesto x 40 dní=420,80€.

Príklad 2:
Prijímateľ sociálnej služby v zariadení pre seniorov bol hospitalizovaný dňa 17. septembra a do zariadenia sa vrátil 5.novembra.
Neobsadené miesto je od 17. septembra do 4. novembra, čo je 49 dní (14+31+4).
Výpočet pomernej časti finančného príspevku, ktorú je potrebné vrátiť v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2015 do 31.marca 2016, bude nasledovný:
Suma na 1 miesto/1 deň v ZpS : (320€ x 12 mesiacov)/365dní=10,52€/1 miesto/1 deň.
1 miesto nebolo obsadené 49 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené počas týchto 49 dní v rámci zúčtovania do 31.marca 2016 je: 10,52€/1 miesto/ 1 deň x 1miesto x 49 dní=515,48€.

Príklad 3:
Prijímateľ sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby, resp. v zariadení pre seniorov uvoľnil miesto 11. mája, ďalší prijímateľ nastúpil 10. júla.
Neobsadené miesto je od 12. mája do 9. júla, čo je 59 dní (20+30+9).
Výpočet pomernej časti finančného príspevku, ktorú je potrebné vrátiť v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2015 do 31.marca 2016, bude nasledovný:
Suma na 1 miesto/1 deň v ZOS , resp. ZpS : (320€ x 12mesiacov)/365dní=10,52€/1 miesto/1 deň.
1 miesto nebolo obsadené 59 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 59 dní v rámci zúčtovania do 31.marca 2016 je: 10,52€/1 miesto/1deň x 1miesto x 59 dní=620,68€.

Príklad 4:
Miesto v dennom stacionári nebolo obsadené od 1. januára, prijímateľ sociálnej služby nastúpil do zariadenia 17. marca, a následne sa toto miesto v zariadení uvoľnilo 6. augusta a nebolo obsadené do 31. decembra.
Neobsadené miesto je od 1.januára do 16. marca, čo je 75 dní (31+28+16), a ďalej je neobsadené od 7. augusta do 31. decembra, čo je 147 dní (25+30+31+30+31).
Výpočet pomernej časti finančného príspevku, ktorú je potrebné vrátiť v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2015 do 31.marca 2016, bude nasledovný:
Suma na 1 miesto/1 deň v dennom stacionári : (184€ x 12 mesiacov)/365 dní= 6,05€/1 miesto/1 deň.
1 miesto nebolo obsadené 75 dní, suma vráteného finančného príspevku, ktorú je potrebné vrátiť v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2015 do 31.marca 2016, je: 6,05€/1 miesto/1 deň x 1miesto x 75 dní=453,75€.
1 miesto nebolo obsadené 147 dní, suma vráteného finančného príspevku, ktorú je potrebné vrátiť v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2015 do 31.marca 2016 je: 6,05€/1 miesto/1 deň x 1 miesto x 147 dní=889,35€.
Spolu vrátený finančný príspevok v rámci zúčtovania do 31.marca 2016 je: 453,75 + 889,35=1 343,10€.

Príklad 5:
V nocľahárni sa na danom mieste poskytovala služba od 1. januára do 22. apríla, potom až od 20. októbra do 31. januára.
Miesto v zariadení nie je obsadené od 23. apríla do 19. októbra, čo je 180 dní (8+31+30+31+31+30+19).
Výpočet pomernej časti finančného príspevku, ktorú je potrebné vrátiť v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2015 do 31.marca 2016, bude nasledovný:
Suma na 1 miesto/1 deň v nocľahárni : (120€ x 12 mesiacov)/365 dní=3,95€/1 miesto/1 deň.
1 miesto nebolo obsadené 180 dní, suma vráteného finančného príspevku v rámci zúčtovania do 31.marca 2016 je: 3,95€/1 miesto/1 deň x 1 miesto x 180 dní=711€.

Príklad 6:
Prijímateľ sociálnej služby uvoľnil miesto v zariadení sociálnych služieb 12. júna, ďalší prijímateľ sociálnej služby nastúpil 12. júla.
Neobsadené miesto je od 13. júna do 11. júla, čo je 29 dní (18+11).
Miesto je neobsadené menej ako 30 dní, prijímateľ finančného príspevku nevracia v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2015 do 31.marca 2016 pomernú časť finančného príspevku z neobsadených miest.

Poznámka:
Do poznámky k riadku č. 6 tabuľky je potrebné uviesť rozpísané dni neobsadenia, napr.:
V zariadení sociálnych služieb bolo 1 miesto neobsadené 65 dní, 1 miesto neobsadené 138 dní, 2 miesta neobsadené po 72 dní a 1 miesto neobsadené celý rok.
Rozpis bude nasledovný: (1 x 65) + (1 x 138) + (2 x 72) + (1 x 365 )=712 dní.
Pokiaľ sa rozpis dní nezmestí do poznámky, je potrebné tento rozpis uviesť na samostatnom liste opatrenom odtlačkom pečiatky prijímateľa a podpisom štatutárneho zástupcu, ktorý bude súčasťou zúčtovania.

Prepočítacie koeficienty na jeden deň neobsadenia:
 
 • zariadenie pre seniorov: 10,52€/1 miesto/1 deň
 • zariadenie opatrovateľskej služby: 10,52€/1 miesto/1 deň
 • domov sociálnych služieb: 10,85€/1 miesto/1 deň
 • špecializované zariadenie: 10,85€/1 miesto/1 deň
 • zariadenie podporovaného bývania: 6,58€/1 miesto/1 deň
 • domov na pol ceste: 4,93€/1 miesto/1 deň
 • zariadenie núdzového bývania: 4,93€/1 miesto/1 deň
 • nocľaháreň: 3,95€/1 miesto/1 deň
 • útulok: 3,95€/1 miesto/1 deň
 • denný stacionár: 6,05€/1 miesto/1 deň
 • rehabilitačné stredisko: 6,05€/1 miesto/1 deň


Zdroj: MPSVAR

Posledná aktualizácia www stránok bola vykonaná dňa 11.02.2021.
Návrat na obsah