V domácom prostredí - opatrovateľská činnosť - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah

Opatrovateľská služba v domácnosti sa poskytuje plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobslužných úkonoch, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Minimálny stupeň odkázanosti potrebný pre zabezečenie poskytovania sociálnej služby v domácnosti je stupeň odkázanosti II.

Postup prijímania do opatrovateľskej služby v domácnosti je rozdelený do dvoch krokov:

Krok č. 1

 • Ak ste občan s trvalým pobytom v meste Martin, na Mestskom úrade na oddelení sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, obdržíte „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“.

 • V žiadosti vyplníte Vaše osobné údaje, podpísať a odovzdať (bez dátumu), zároveň uviesť kontakt na seba, alebo rodinných príslušníkov.

 • V žiadosti si vyberiete a označíte z uvedenej ponuky len jeden druh sociálnej služby, na ktorú budete ako žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby v rámci posudkového procesu posúdený. Zároveň si vyberiete len jednu formu sociálnej služby (pobytovú, terénnu).

 • Prílohou žiadosti je tlačivo „Lekársky nález“. Uvedené tlačivo je potrebné  nechať potvrdiť Vašim zmluvným (obvodným) lekárom v mieste trvalého bydliska. Toto tlačivo predkladáte v tom prípade, ak nemáte k dispozícii vyjadrenie Vášho ošetrujúceho (zmluvného) lekára, ktoré nie je staršie viac ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.).

 • Kompletne vyplnenú a podpísanú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ aj s potvrdeným tlačivom „Lekársky nález“ alebo iným lekárskym potvrdením doručíte na Mestský úrad Martin, na oddelení sociálnej starostlivosti a zdravotníctva alebo zašlete poštou na adresu Mestského úradu Martin.

 • Vyššie uvedená žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom sa stane podkladom pre vydanie lekárskeho posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.

 • Na základe lekárskeho a sociálneho posudku Vám bude vydaný posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby, o ktorú môžete požiadať formou podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

 • Po vydaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: opatrovateľská služba v domácnosti, si občan podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, na základe ktorej je s občanom uzavretá „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“ (občan vykoná  nasledovný krok č.2):


Krok č. 2


V „Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“
si vyberáte  ten druh sociálnej služby, ktorý Vám bol navrhnutý v posudku o odkázanosti na sociálnu službu a zároveň vyberáte formu sociálnej služby, ktorá k druhu sociálnej služby prináleží, uvádzate deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas jej poskytovania, ako aj názov zariadenia sociálnych služieb, kde by ste chceli byť umiestnení.

Do tejto žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je potrebné doložiť:


 • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, resp. rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a posledné rozhodnutie (aktuálny rok) zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,

 • čestné prehlásenie o výške úspor a majetku (t. j. tlačivo „Čestné prehlásenie“, ktoré je prílohou žiadosti a potvrdzuje sa na matrike alebo u notára) a kópiu právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.


 • Po podaní  vyššie uvedenej žiadosti  bude s Vami uzavretá „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“, na základe ktorej sa bude priamo riešiť Vaša nepriaznivá sociálna situácia.

 • Postup pri vybavení sociálnych služieb, poskytovaných mestom Martin, ktoré sa vybavujú priamo  na základe podanej žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby:

 • Žiadosť na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby sa vydáva priamo, na základe kroku č. 2.


Poznámka: Žiadosti a všetky formuláre musia byť vyplnené a podpísané žiadateľom, alebo jeho zákonným zástupcom.

K prijatiu je potrebné predložiť:

 • preukaz totožnosti (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad),

 • právoplatné rozhodnutie o poskytnutí opatrovateľskej služby v domácnosti,

 • potvrdenie o výške dôchodku alebo príjmu.


Prosíme vás vytlačte a vyplňte nasledovn
é formuláre:


Zodpovedná vedúca: Mgr. Marcela Maršalová, tel. +421-(0)-917-794492

Návrat na obsah