Podporte finančne zariadenie MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Darujte zariadeniu sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. svoje 2% z daní.

Zamestnanci - fyzické osoby:

 • Zamestnanec musí najprv požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní.

 • Následne musí zamestnávateľa požiadať, aby mu vyplnil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

 • Na tomto potvrdení je uvedená výška zaplatenej dane, z ktorej si treba následne vypočítať 2%.

 • Potom vyplní tlačivo s názvom Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane. V tomto tlačive uvedie svoje údaje, výšku zaplatenej dane za predchádzajúci rok, ako aj vypočítané 2% z tejto dane.

 • Potrebné je vyplniť aj údaje o príjemcovi 2% dane. Zamestnanec sem zapíše jeho meno, adresu, právnu formu, identifikačné číslo a SID. Ak nemá daná organizácia pridelené SID, nechá dané políčka voľné.
 • Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane je potrebné do 30. apríla doručiť na daňový úrad podľa miesta bydliska. Nerozhoduje teda adresa zamestnávateľa, ale adresa trvalého pobytu zamestnanca.


Živnostníci
:

 • 2% môžu poukázať niektorej z neziskových organizácií priamo v daňovom priznaní typu B.

 • Na darovanie časti dane je určený trinásty oddiel daňového priznania. Ak živnostník nechce nikomu darovať 2% z daní, hneď na začiatku tohto oddielu to musí krížikom vyznačiť.

 • Tí, čo peniaze chcú niekomu poukázať, do riadku 116 zapíšu vypočítané 2% z ich minuloročnej dane.

 • Do riadkov 117 je potrebné uviesť údaje o prijímateľovi 2%. Podnikateľ sem zapíše IČO a SID danej organizácie (ak nemá SID, ponechá dané políčko voľné), ďalej právnu formu, obchodné meno a adresu danej neziskovej organizácie. Aby vybraná spoločnosť naozaj peniaze dostala, je potrebné, aby daňovník tento oddiel aj podpísal vedľa riadku 116.

 • Vyplnené daňové priznanie je potrebné zaslať najneskôr do 31. marca na daňový úrad, pod ktorý daný živnostník spadá.

 • Každý, kto podáva daňové priznanie typu B, si môže vybrať len jednu organizáciu, ktorej poukáže časť svojich daní.


F
irmy - právnické osoby:

 • Právnické osoby môžu poukázať dve percentá zo svojich daní len v prípade, že sami z vlastných peňazí darovali sumu, ktorá sa rovná aspoň 0,5% ich daňovej povinnosti.

 • V opačnom prípade môžu rozhodnúť len o 1,5% svojich daní.

 • Aby firma mohla niekomu poukázať celé dve percentá, postačí, ak 0,5% daruje do termínu podania daňového priznania, teda do 31. marca.

 • Poukázať časť svojich daní môže právnická osoba priamo v daňovom priznaní. Je na to určená štvrtá časť daňového priznania.

 • Ak firma darovala niekomu peniaze a tento dar je minimálne vo výške 0,5% zo zaplatenej dane, zapíše do prvej kolónky sumu skutočne poskytnutých darov. V takom prípade si do nasledujúcej kolónky vypočíta 2% zo zaplatenej dane (z riadku 800).

 • V prípade, že firma peniaze nikomu nedarovala, alebo tento dar nedosiahol 0,5% zo zaplatenej dane, prvé dve kolónky ponechá prázdne a vyplní až tretiu kolónku, do ktorej zapíše 1,5% zo zaplatenej dane (z riadku 800).

 • Do nasledujúcej kolónky vyznačí, medzi koľkých prijímateľov chce rozdeliť svoju daň. V prípade, že si firma vyberie viacero prijímateľov, musí každý z nich dostať minimálne 8,30€.

 • Ďalej vyznačí údaje o prvom prijímateľovi. Okrem údajov o danej organizácii musí zaznačiť sumu, ktorú jej chce poukázať.

 • Ďalších prijímateľov uvedie na osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania. Pri každom musí uviesť údaje ako IČO a SID, názov, adresu a právnu formu danej organizácie a sumu, ktorú jej chce poukázať. Súčet všetkých súm sa musí rovnať dvom percentám resp. 1,5% zo zaplatenej dane.

 • V prípade, že firma nechce nikomu poukázať časť svojej dane, vyznačí to krížikom hneď na začiatku štvrtej časti daňového priznania.

 • Firma nemusí k daňovému priznaniu kvôli poukázaniu 2% prikladať žiadne prílohy. Nie je potrebné priložiť ani kópie darovacích zmlúv. Tie si však musí odložiť, pretože si ich môže vyžiadať daňový úrad pri kontrole.


Vzory potrebných formulárov na stiahnutie:Zdroj:
http://www.drsr.sk
Vzory týchto tlačív sú odporúčané Ministerstvom financií SR. Platitelia dane môžu použiť vlastné tlačivá, obsahovo zhodné s údajmi vo vzoroch tlačív, ktoré sú odporúčané MF SR (Oznámenie MF SR č. MF/027871/2005-721, Oznámenie MF SR číslo MF/029439/2007-72, Oznámenie MF SR č. MF/026840/2008 - 72, Oznámenie MF SR č. MF/028277/2009-72, Oznámenie MF SR č. MF/028279/2009-72, Oznámenie MF SR č. MF/028374/2010-721, Oznámenie MF SR č. MF/028670/2011-72, Oznámenie MF SR č. MF/029092/2011-72, Oznámenie MF SR č. MF/023096/2012-72).

Prispejte aj vy finančnou čiastkou na prevádzku zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o.

Zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. je nezisková organizácia, ktorá je financovaná z viacerých súkromných a verejných zdrojov finančných prostriedkov. Prispejte aj vy podľa svojich možností ľubovoľnou finančnou čiastkou na účet zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. s číslom účtu IBAN SK85 0900 0000 0003 5343 6985 vedeného v SLSP (Slovenskej Sporiteľne) s uvedením variabilného symbolu (t.j. identifikačného znaku) vášho telefónneho čísla, napr. VS.: 0903123456. Vaše príspevky budú využité výhradne pre potreby zabezpečenia fungovania neziskovej organizácie zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. a jej klientov.


Poznámka: doteraz používané číslo účtu 0353436985/0900 bolo nahradené číslom účtu vo formáte IBAN SK85 0900 0000 0003 5343 6985.

 • Vyplnený príkaz na vklad finančných prostriedkov do SLSP (Slovenská Sporiteľňa) si môžete stiahnúť tu.

 • Vyplnený príkaz na prevod finančných prostriedkov pre ČSOB (Československá Obchodná Banka) si môžete stiahnúť tu.
 • Vyplnený SEPA príkaz na prevod finančných prostriedkov pre ČSOB si môžete stiahnúť tu.
 • Vyplnený SEPA príkaz na prevod finančných prostriedkov pre Poštovú banku si môžete stiahnúť tu.
 • Vyplnený SEPA príkaz na prevod finančných prostriedkov pre Tatrabanku si môžete stiahnúť tu.
 • Vyplnený príkaz na prevod finančných prostriedkov pre UniCredit Bank si môžete stiahnúť tu.
 • Vyplnený univerzálny príkaz na prevod finančných prostriedkov si môžete stiahnúť tu.
 • Vyplnená poštová poukážka na poukázanie ľubovoľnej finančnej čiastky k vyplneniu sa nachádza tu.Ďakujeme vám za peňažný príspevok.

Podporte Komunitné centrum sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. PayPal-om
Návrat na obsah