Ponuka pracovných miest v zariadení MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Ponuka pracovných pozícií v MEDIK-M, n.o.

Ponúkame voľné pracovné miesta pre opatrovateľa/ky a zdravotného asistenta/ky v zariadení, alebo v prípade záujmu aj do domáceho prostredia.


K prijatiu do pracovného pomeru potrebujete:

  • prefotenú kópiu občianskeho preukazu,

  • doklad o nadobudnutom vzdelaní (vzdelanie musí byť akreditované Ministerstvom školstva SR - MŠ SR),

  • preukaz poistenca,

  • výpis z registra trestov (nesmie byť záznam v registri trestov a výpis nesmie byť starší ako 3 mesiace),

  • certifikát o absolvovaní 230 hod. opatrovateľského kurzu,

  • znalosť cudzieho jazyka (anglicky, nemecky ...) je vítaná, ale nie je podmienkou prijatia do pracovného pomeru,

  • vodičské oprávnenie skupiny B je vítané, nie je ale podmienkou prijatia do zamestnania,

  • štrukturovaný životopis (vzor k napísaniu životopisu nájdete na http://www.zivotopisonline.sk, alebo tu),

  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,
  • absolvovať krátky osobný pohovor s riaditeľom MEDIK-M, n.o. a sociálnym pracovníkom.


Podmienkou prijatia do pracovného pomeru je mať úspešne ukončený 230 hod. certifikovaný opatrovateľský kurz ktorý musí byť akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.


Dňa 1.11.2013 nadobudla účinnosť novela zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela zákona o zdravotnom poistení platná od 1.11.2013 zaviedla možnosť uplatnenia tzv. odvodovej úľavy pre zamestnávateľov, ktorí zamestnajú dlhodobo nezamestnané osoby. Zamestnávatelia si po splnení piatich podmienok stanovených v hore uvedenom zákone budú môcť uplatniť tzv. odvodovú úľavu. Zamestnávatelia budú plniť všetky oznamovacie a vykazovacie povinnosti, ale poistné za týchto zamestnancov bude platiť štát.


Posledná aktualizácia www stránok bola vykonaná dňa 11.02.2021.

Návrat na obsah