V ambulantnej forme MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah

ZpS a DS - ambulantná forma - sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.


Výhodou umiestnenia klienta v dennom stacionári je pravidelný kontakt so spoločenským prostredím, aktivizácia, podpora sebestačnosti, samostatnosti a zamedzenie spoločenskej izolácie s možnosťou prepravy do zariadenia.

Ponúkané služby:

 • Sociálne poradenstvo pre klientov a ich rodinných príslušníkov,

 • Dychové a pohybové cvičenia,

 • Dohľad nad užívaním liekov,

 • Stravovanie,

 • Kontrola krvného tlaku a glykémie,

 • Pracovnú terapiu (skupinovú, individuálnu),

 • Záujmovú činnosť,

 • Sociálnu terapiu,

 • Animoterapiu - canisterapiu (terapia s použitím psov),

 • Priestory pre správny odpočinok,

 • Hygienický dohľad,

 • Fyzioterapiu,

 • Sociálnu rehabilitáciu,

 • Masážne kreslo,

 • Manikúra, pedikúra, kaderník a iné doplnkové služby.


Podmienky prijatia
do ambulantnej formy:

1.
podanie žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
2.
rozhodnutie o odkázanosti na druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov s ambulantnou starostlivosťou.


Poznámka: Občan mesta Martin s trvalým pobytom v Martine vybaví príslušné formality priamo na Mestskom úrade v Martine na Odbore sociálnych vecí a zdravotníctva č. dverí 112 alebo č. 113 na prvom poschodí.


Poznámka.

Pri výpočte úhrady za poskytnuté sociálne služby je započítaný aktuálny kalendárny mesiac s celkovým počtom pracovných dní. Klient má možnosť výberu variantu stravy podľa priloženej tabuľky. Výsledná cena za poskytovanie sociálnych služieb v ambulantnej forme je súčtom jednotlivých položiek ktoré si klient zvolí.


Podľa zákona č. 485/2013 Z. z. sa dopĺňa §17 odst. 4,  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách nasledovne: Pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení s ambulantnou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je poskytovateľ sociálnej služby povinný poskytovať stravovanie, ktoré zahŕňa raňajky, desiatu, obed a olovrant. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s ambulantnou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň jedno jedlo denne.

Pracovná terapia:

V dennom stacionári
ambulantnej formy vykonávame pre klientov odborné terapeutické činnosti, ktorými pomáhame rehabilitovať narušené funkcie, rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, odstraňovať a zmierňovať psychické napätie.

K liečebným cieľom využívame rôzne formy terapií, medzi ktoré patria:

 • muzikoterapia - ide o účinok melódie, rytmu, harmónie a vyvolanie príjemných predstáv. Cieľom muzikoterapie je rozšírenie vlastného sebavnímania a uvedomovania, vnímania okolia, aktivovať komunikačné rezervy klienta a jeho zdroje k existencii, teda k zdraviu.

 • biblioterapia - je metóda psychoterapie, ktorá využíva čítanie na psychicky liečebné účely. Čítanie pomáha účelne využívať voľný čas, prekonávať depresívne stavy a duševné krízy klientov, riešiť ich vnútorné psychické konflikty a pod.

 • arteterapia - je riadená cielená činnosť, pri ktorej sa používajú prevažne výtvarné vyjadrovacie prostriedky. Cieľom arteterapie nie je vytvoriť umelecké dielo ale rozvíjať tvorivosť a spontánny prejav a tiež komunikovať neverbálnymi cestami.

 • ergoterapia - je to pracovná terapia (liečba prácou), ktorá slúži na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, vizuálno – motorickej koordinácie, vnímania, citlivosti, vytrvalosti a výkonnosti mozgových funkcií.

 • animoterapia, t.j. canisterapia - je v samotnej podstate terapia s použitím psov. Vo svete je tento druh terapie veľmi používaný i keď vedci nemajú ucelenú predstavu ako len tento druh terapie lieči. Domnievajú sa, že práve klientov citový vzťah k zvieraťu zvyšuje uvoľňovanie interferónu, ktorý posilňuje imunitný systém, a endorfíny, nazývané niekedy aj ako hormóny šťastia, pretože sa uvoľňujú do mozgu a spôsobujú človeku dobrú náladu a pocity šťastia. Ich liečivé pôsobenie do značnej miery súvisí s empatiou, nepodmieneným rešpektom a samozrejme láskou, ktorú sú zvieratá schopné spontánne prejaviť. Uspokojenie takýchto potrieb, v kombinácii s dotykom živej bytosti pomáha tak uviesť pacienta do lepšieho duševného a psychického stavu.


H
lavným terapeutickým prostriedkom ergoterapie je zmysluplná činnosť, alebo zamestnanie klientov, ktorá považuje činnosť za cieľ aj prostriedok terapie.

Cieľom ergoterapie
je:

 • zlepšenie telesných a psychických funkcií,

 • vzbudenie záujmu o prácu namiesto pohodlnej nečinnosti,

 • zvýšenie sebavedomia a sebahodnotenia,

 • príležitosť byť v skupine ľudí,

 • zvýšenie schopnosti koncentrácie,

 • získanie spolupráce u uzavretých klientov.


Ciele iných formiem terapií:

 • aromaterapia - používanie éterických olejov a rôznych vôní, za účelom zlepšiť stav organizmu, podporu organizmu, relaxáciu. Aplikuje sa najmä formou inhalácie.

 • remiscenčná terapia - základom terapie sú voľné, spontánne vyjadrené spomienky. Pri terapii sú používané rôzne predmety, ktoré evokujú podnety na vyvolanie spomienok u klientov.

 • canisterapia - je formou terapie, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka (rozvíja hrubú a jemnú motoriku, podnecuje verbálnu a neverbálnu komunikáciu, rozvíja orientáciu v priestore a čase, pomáha pri nácviku koncentrácie a pamäti, rozvíja sociálne cítenie a poznávanie, podnecuje k hre a pohybu, prispieva k duševnej rovnováhe a motivácii).


Pracovníci voľnočasových aktivít: Mgr. Beáta Štrbová, mobil: +421-(0)-918-755565 - zodpovedný pracovník voľnočasových aktivít.
Pracovníci voľnočasových aktivít:  Mgr. Mgr. Barbora Kusalová, Mgr. art. Marianna Škrovinová.

Zodpovedná vedúca oddelenia sociálnych služieb: Mgr. Marcela Maršalová, tel. +421-(0)-917-794492

Návrat na obsah