Poskytované služby v zariadení pre seniorov - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah

V ZpS a ZoS s celoročným pobytom. Postup prijímania do zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby s celoročným pobytom je rozdelený do dvoch krokov:

Krok č. 1

 • Ak ste občan s trvalým pobytom v meste Martin, na Mestskom úrade na oddelení sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, obdržíte „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“.

 • V žiadosti vyplníte Vaše osobné údaje, podpísať a odovzdať (bez dátumu), zároveň uviesť kontakt na seba, alebo rodinných príslušníkov.

 • V žiadosti si vyberiete a označíte z uvedenej ponuky len jeden druh sociálnej služby, či ide o ZpS, alebo ZoS, na ktorú budete ako žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby v rámci posudkového procesu posúdený. Zároveň si vyberiete len jednu formu sociálnej služby (pobytovú, terénnu).

 • Prílohou žiadosti je tlačivo „Lekársky nález“. Uvedené tlačivo je potrebné  nechať potvrdiť Vašim zmluvným (obvodným) lekárom v mieste trvalého bydliska. Toto tlačivo predkladáte v tom prípade, ak nemáte k dispozícii vyjadrenie Vášho ošetrujúceho (zmluvného) lekára, ktoré nie je staršie viac ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.).

 • Kompletne vyplnenú a podpísanú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ aj s potvrdeným tlačivom „Lekársky nález“ alebo iným lekárskym potvrdením doručíte na Mestský úrad Martin, na oddelení sociálnej starostlivosti a zdravotníctva alebo zašlete poštou na adresu Mestského úradu Martin.

 • Vyššie uvedená žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom sa stane podkladom pre vydanie lekárskeho posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.

 • Na základe lekárskeho a sociálneho posudku Vám bude vydaný posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby, o ktorú môžete požiadať formou podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

 • Po vydaní posudku  a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: zariadenie pre seniorov, alebo zariadenie opatrovateľskej služby si občan podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, na základe ktorej je s občanom uzavretá  „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“ (občan vykoná nasledovný krok č.2):


Krok č. 2

V „Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“
si vyberáte druh sociálnej služby, ktorý Vám bol navrhnutý v posudku o odkázanosti na sociálnu službu a zároveň vyberáte formu sociálnej služby, ktorá k druhu sociálnej služby prináleží, uvádzate deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas jej poskytovania, ako aj názov zariadenia sociálnych služieb, kde by ste chceli byť umiestnení.

Do tejto žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je potrebné doložiť:


 • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, resp. rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a posledné rozhodnutie (za aktuálny rok) zo Sociálnej poisťovne o výške starobného dôchodku,

 • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby pre účely platenia za poskytované sociálne služby,

 • čestné prehlásenie o výške úspor a majetku (t. j. tlačivo „Čestné prehlásenie“, ktoré je prílohou žiadosti a potvrdzuje sa na matrike, alebo u notára) a kópiu právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.


 • Po podaní  vyššie uvedenej žiadosti  bude s Vami uzavretá „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“, na základe ktorej sa bude priamo riešiť Vaša nepriaznivá sociálna situácia.

 • Postup pri vybavení sociálnych služieb, poskytovaných mestom Martin, ktoré sa vybavujú priamo  na základe podanej žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby: Žiadosť na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby sa vydáva priamo, na základe kroku č. 2.


Poznámka: Žiadosti a všetky formuláre musia byť vyplnené a podpísané žiadateľom, alebo jeho zákonným zástupcom.

Pri nástupe do zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. je potrebné predložiť:

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,

 • rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku,

 • občiansky preukaz, preukaz poistenca, osobné doklady (rodný list, sobášny list, úmrtný list manžela/ky, doklady o rozvode, preukaz ZŤP),

 • výsledky kultivačného vyšetrenia z hrdla, rekta a popis RTG pľúc (nie starší ako 2-3 týždne),

 • zdravotnú dokumentáciu,

 • písomne vyhotovený zoznam všetkých vecí, vrátane cenín a vkladov.


Prosíme vás vytlačte a vyplňte nasledovný formulár:


Ďaľšie potrebné formuláre nájdete v sekcii "Formuláre".

Zodpovedná vedúca oddelenia sociálnych služieb: Mgr. Marcela Maršalová, tel. +421-(0)-917-794492

Návrat na obsah