Agentúra Domácej Ošetrovateľskej Služby - ADOS. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah

ADOS - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti.


MEDIK-M, s.r.o existuje a vykonáva svoju činnosť od roku 2005 ako agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá poskytuje zdravotné služby v prirodzenom domácom prostredí klienta. Od roku 2012 sa pôvodné služby v ADOS budú rozširovať o poskytovanie služieb v lôžkovom zariadení - Domu ošetrovateľskej starostlivosti v rozsahu komplexnej 24 hod. starostlivosti o klienta. Ide o novovybudované zariadenie na ul. Východná 4016/20 v Martine, kde sa bude kombinovať ošetrovateľská starostlivosť a možnosť ďalšieho postupu v umiestnení chorého občana v zariadení sociálnych služieb MEDIK-M, n.o.
MEDIK
-M, s.r.o. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (terénnej, ústavnej) v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa odborného usmernenia MZSR č. 10095/2006-OO z 27. februára 2006.


Služby poskytované prostredníctvom ADOS-u sú plne hradené zmluvnými zdravotnými poisťovňami, takže klient neplatí nič za poskytnutú starostlivosť.

Čo môžete od nás očakávať:


 • odbornú starostlivosť s cieľom zlepšenia kvality života a ľudskej dôstojnosti,

 • minimalizáciu zdravotných komplikácií,

 • ústretovosť v uspokojovaní individuálnych potrieb klienta.


Zabezpečujeme terénnu starostlivosť v prirodzenom, domácom prostredí P/K alebo v zariadení sociálnych služieb MEDIK-M, n.o.

Zabezpečujeme ošetrovanie klientov:


 • s ranami a preležaninami,

 • s ochorením sclerosis multiplex a po NCMP,

 • onkologicky chorých,

 • po úrazoch, alebo po chirurgických zákrokoch,

 • komplikácie diabetu,

 • s obmedzenou hybnosťou,

 • chronicky chorých,

 • iné.


Zabezpečujeme ošetrovateľské výkony:

 • meranie fyziologických funkcií,

 • odbery biologického materiálu,

 • ošetrenie rán a preležanín,

 • podávanie infúznej a injekčnej terapie,

 • ošetrovateľská rehabilitácia, tiež rehabilitácia prostredníctvom fyzioterapeuta na doporučenie lekára FBLR,

 • starostlivosť o diabetikov,

 • starostlivosť o onkologických pacientov,

 • poradenstvo, edukácia klienta a jeho príbuzných,

 • polohovanie a prevencia vzniku dekubitov,

 • starostlivosť o močové katétre.


Počet návštev u klienta závisí od:

 • potrieb chorého,

 • indikácie ošetrujúceho lekára,

 • schválenia výkonov revíznym lekárom príslušnej zdravotnej poisťovne.


Zmluvné poisťovne:

 • (24) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (od 1.1.2010 spojená s APOLLO zdravotnou poisťovňou, a.s.),

 • (25) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (od 1.1.2010 spojená so Spoločnou zdravotnou poisťovňou, a.s.),

 • (27) Union zdravotná poisťovňa, a.s.


Podmienkou domáceho ošetrovania prostredníctvom ADOS-u je lekárom potvrdený formulár návrhu na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti.

Formulár návrhu na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v ADOS-e u ošetrujúceho lekára klienta si môžete stiahnúť tu.

miesto výkonu: MEDIK-M, s.r.o., Kollárova 5781, 036 01, Martin
zodpovedn
ý zástupca: Mgr. Janka Čápová
kontakt:
+421-(0)-905-622665


zdravotná sestra: Bc. Lucia Bellová, mobil: +421-(0)-917-092998
zdravotná sestra: Mgr. Janka Záhumenská, mobil: +421-(0)-915-884106
zdravotná sestra: Soňa Majerská
fyzioterapeut: Michaela Adamcová, Petra Rumanová.


Kontaktujte nás na tel. čísle: +421-(0)-905-622665, +421-(0)-915-884106, +421-(0)-917-092998


Návrat na obsah