Postup pri prijímaní klienta do zariadenia - MEDIK-M, n.o.

MEDIK-M, n.o.
Title
Prejsť na obsah
Postup pri prijímaní klienta do zariadenia MEDIK-M,n.o.
Postup pri prijímaní klienta do zariadenia upravuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov: Občan, ktorý má záujem o umiestnenie v zariadení, požiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a to formou písomnej žiadosti na tlačive: „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“. Súčasťou tohto tlačiva je aj lekársky nález, ktorý na základe priložených odborných lekárskych nálezov vypíše praktický lekár. Žiadateľ, ktorý chce byť umiestnený v našom zariadení požiada príslušný obecný alebo mestský úrad podľa trvalého pobytu žiadateľa o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na základe tlačiva:


Ak je občan, ktorý žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spôsobilý na právne úkony, žiadosť vyplní a vlastnoručne podpíše. Ak je občan, ktorý žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť s jeho údajmi vyplní súdom ustanovený opatrovník, ktorý žiadosť aj podpíše. Ku žiadosti opatrovník priloží kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony ako aj kópiu listiny o ustanovení opatrovníka. Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže túto žiadosť za občana podpísať aj iná fyzická osoba a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave.

Ak má klient právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu, požiada o poskytnutie sociálnej služby formou písomnej žiadosti Žiadosť o umiestnenie v zariadení MEDIK-M,n.o, ktorú mu poskytneme. Keď má zariadenie sociálnych služieb voľné miesto a občan spĺňa všetky podmienky pre prijatie, zariadenie sa s občanom dohodne na termíne prijatia a uzavrie s ním „Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby“. V prípade, že zariadenie nemá voľné miesto, je občan zaradený do poradovníka čakateľov na sociálnu službu. Zariadenie sociálnych služieb vydá „Rozhodnutie o zaradení do poradovníka čakateľov na sociálnu službu“, ktoré doručí občanovi do vlastných rúk.
Kontakt
MEDIK-M, n.o.
Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20
036 01 Martin
Slovenská republika
Nájdete nás na
Zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20, prevádzka Severná 4017/22, 036 01 Martin, Slovenská republika
Návrat na obsah