MEDIK-M, n.o. - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Prejsť na obsah
Desať hlavných dôvodov prečo si vybrať zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o.:

  1. Zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. je umiestnené v tichom a príjemnom prostredí na okraji mesta Martin s množstvom prírodnej zelene situované neďaleko hlavnej prístupovej cesty vzdialenej približne 500m nachádzajúce sa v chránenej prírodnej oblasti Malej Fatry ľudovo nazývanej Turčianska záhradka,
  2. sme nové, moderné a bezbariérové zariadenie ktorého vybavenie lôžkovej časti je špeciálne určené pre klientov so stupňom odkázanosti IV. až VI.,
  3. garantujeme individuálny prístup ku klientovi podľa stupňa odkázanosti,
  4. ponúkame vysokú odbornú úroveň kvalifikovaného personálu s požadovanými kvalifikačnými predpokladmi,
  5. všetkým klientom ponúkame možnosť externej opatrovateľskej služby u klienta v domácom prostredí,
  6. v zariadení sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. je poskytovaná ošetrovateľská služba prostredníctvom ADOS-u (Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti) a je plne hradená zdravotnou poisťovňou,
  7. poskytujeme komplexnú starostlivosť o klienta 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku,
  8. podávame vždy pestrú, chutnú, diétnu a racionálnu stravu s optimálnym pitným režimom (pre diabetikov je zabezpečená aj druhá večera),
  9. ponúkame bohaté možnosti individuálneho a spoločenského kultúrneho vyžitia klientov (TV, DTV, rádio, Wifi, internet, prednášky, krúžky, čítanie, maľovanie, fotografovanie, modelovanie na hrnčiarskom kruhu a iné spoločenské aktivity ...),
  10. poskytujeme klientom pracovnú terapiu (prípadne ergoterapiu, arteterapiu, animoterapiu - canisterapiu, muzikoterpiu ...) a základné sociálne poradenstvo.

Posledná aktualizácia www stránok bola vykonaná dňa 11.02.2021.

Zariadenie pre seniorov disponuje celkovou kapacitou 47 lôžok pre imobilných klientov so stupňom odkázanosti IV. VI. v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Zariadenie pre seniorov - poskytuje sociálnu službu na dobu neurčitú fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, je odkázaná na pomoc inej osoby, alebo na poskytovanie sociálnej služby, pr
ípadne ju potrebuje z iných vážnych dôvodov. Zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. je nové a moderné zariadenie pre seniorov, ktoré poskytuje štandard sociálnych služieb ktorý je obvyklý v členských krajinách Európskej únie. Klientom umiestneným v zariadení ponúka kvalitnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť poskytovanú prostredníctvom kvalifikovaného personálu s ohľadom na ich špecifické potreby a požiadavky. Zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. zabezpečuje svojim klientom prežitie plnohodnotnej, dôstojnej a príjemnej staroby.


Zariadenie opatrovateľskej služby disponuje celkovou kapacitou 7 lôžok pre imobilných klientov so stupňom odkázanosti IV. až VI. v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Zariadenie opatrovateľskej služby - poskytuje sociálnu službu na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak je nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.


Zodpovedná vedúca oddelenia sociálnych služieb: Mgr. Marcela Maršalová, tel. +421-(0)-917-794492.

hlavná sestra soc. úseku : Bc. Zdenka Hanková, mobil:  +421-(0)-918-342022

Podrobné informácie nájdete  tu.

ZpS a Denný stacionár - ambulantná forma - sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Veľkou v
ýhodou umiestnenia klienta v dennom stacionári zariadenia (ambulantná forma) zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. je zabezpečenie pravidelného a prirodzeného kontaktu klienta so spoločenským prostredím, aktivizácia, podpora vlastnej sebestačnosti, samostatnosti a zamedzenie spoločenskej izolácie s možnosťou našej prepravnej služby do zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o.


Pracovníci voľnočasových aktivít: Mgr. Beáta Štrbová, mobil: +421-(0)-918-755565 - zodpovedný pracovník voľnočasových aktivít.
Pracovníci voľnočasových aktivít:  Mgr. Barbora Kusalová, Mgr. art. Marianna Škrovinová.

Zodpovedná vedúca oddelenia sociálnych služieb: Mgr. Marcela Maršalová, tel. +421-(0)-917-794492


Podrobné informácie nájdete tu.

Opatrovanie v prirodzenom domácom prostredí - sa poskytuje plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobslužných úkonoch, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Minimálny stupeň odkázanosti na sociálnu službu II. v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Ponúkané služby:

a.) sociálne poradenstvo pre klientov a ich rodinných príslušníkov,
b.) dychové a pohybové cvičenia,
c.) dohľad nad užívaním liekov, stravovanie,
d.) kontrola krvného tlaku a glykémie,
e.) pracovnú terapiu (skupinovú, individuálnu),
f.) záujmová činnosť, sociálna terapiu,
g.) priestor pre správny odpočinok,
h.) hygienický dohľad,
i.) fyzioterapia, sociálna rehabilitáciu, masážne kreslo,
j.) manikúru, pedikúru, kaderník a iné doplnkové služby,
k.) animoterapiu - canisterapiu,

Zodpovedná vedúca oddelenia sociálnych služieb: Mgr. Marcela Maršalová, tel. +421-(0)-917-794492.

Podrobné informácie nájdete tu.

Prepravná služba. Všetkým klientom zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. ponúkame možnosť využívať špeciálne upravené pre telesne postihnutých - imobilných klientov 9 (8+1) miestne osobné motorové vozidlo Fiat Ducato ktoré je určené na prepravu klientov podľa ich špecifických požiadaviek. Vozidlo je využívané na prepravu klientov do zariadenia a späť, pričom je najmä používané pre oddychové, relaxačné aktivity a pri organizácii rôznych kultúrnych podujatí ktoré sú poriadané pre klientov zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o..

Prepravu klientov zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. zabezpečuje profesionálni vodiči: Pavel Rabiňák, Ing. Ivan Majer a Ján Kurčík.
ADOS - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

MEDIK-M, s.r.o existuje a vykonáva svoju činnosť od roku 2005 ako agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá poskytuje zdravotné služby v prirodzenom domácom prostredí klienta. MEDIK-M, s.r.o. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (terénnej, ústavnej) v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa odborného usmernenia MZSR č. 10095/2006-OO z 27. februára 2006.

Služby poskytované prostredníctvom ADOS-u sú plne hradené zmluvnými zdravotnými poisťovňami, takže klient neplatí žiadnu úhradu za poskytnutú starostlivosť.

zodpovedný zástupca: Mgr. Janka Čápová, +421-(0)-905-622665
zdravotná sestra: Bc. Lucia Bellová, mobil: +421-(0)-917-092998
zdravotná sestra: Mgr. Janka Záhumenská, mobil: +421-(0)-915-884106
zdravotná sestra: Soňa Majerská
fyzioterapeut: Michaela Adamcová, Petra Rumanová.

Darujte nám 2% z daní.

Darujte nám aj vy 2% zo svojich daní a prispejte nám na prevádzku nového a moderného zariadenia sociálnych služieb  MEDIK-M, n.o. tu.

Podporte MEDIK-M, n.o.

Prispejte nám aj vy ľubovoľnou finančnou čiastkou na prevádzku nového a moderného zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. tu.

Návrat na obsah