Vyhlásenie o ochrane osobných údajov - MEDIK-M, n.o.

MEDIK-M, n.o.
Title
Prejsť na obsah
Užívateľ internetového portálu www.medikm.sk týmto udeľuje prevádzkovateľovi stránky zariadeniu sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní registračného formulára, alebo elektronickej nákupnej stránky (ďalej len „osobné údaje“) za účelom vytvorenia databázy jednotlivých návštevníkov internetovej stránky, ktorí navštevujú stránku, alebo nakupujú na internetovom portáli stránky www.medikm.sk a za účelom zlepšenia komunikácie s užívateľom stránky prostredníctvom internetového formulára a to súhlas podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Návštevník internetovej stránky potvrdzuje, že osobné údaje ktoré uviedol pri registrácii sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť prevádzkovateľovi na uvedenú korenšpodenčnú adresu. Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje užívateľ internetového portálu dobrovoľne a to na dobu určitú počínajúc jeho udelením až do uplynutia dvoch rokov od zániku všetkých záväzkov a/alebo iných právnych vzťahov medzi užívateľom a prevádzkovateľom portálu. Užívateľ portálu je oprávnený kedykoľvek tento súhlas písomne odvolať pomocou písomného oznámenia o odvolaní súhlasu. Užívateľ nie je oprávnený odvolať súhlas skôr ako bude splnený účel spracovania a poskytnutia osobných údajov bližšie špecifikovaný vyššie. Užívateľ portálu potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany prevádzkovateľa internetového portálu informovaný o samotných skutočnostiach uvedených v §10 zákona č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a bol poučený o svojich právach vyplývajúcich zo zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Prevádzkovateľ internetového portálu sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ustanovenia zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.
Kontakt
MEDIK-M, n.o.
Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20
036 01 Martin
Slovenská republika
Nájdete nás na
Zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20, prevádzka Severná 4017/22, 036 01 Martin, Slovenská republika
Návrat na obsah